1-(α-D-Glucopyranuronosyl)-3-[(2S)-1-Methyl-2-Pyrrolidinyl]Pyridinium

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C16H23N2O6+
IUPAC Name (2s,3s,4s,5r,6s)-3,4,5-trihydroxy-6-[3-[(1r,2s)-1-methylpyrrolidin-2-yl]-4h-pyridin-4-id-1-yl]tetrahydropyran-2-carboxylate
Molecular Mass 339.364 g·mol−1
Heat of Formation -863.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 17.41 ± 1.08 D
Volume 387.45 Å 3
Surface Area 317.67 Å 2
HOMO Energy -8.54 ± 0.55 eV
LUMO Energy -2.14 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2s,3s,4s,5r,6s)-3,4,5-trihydroxy-6-[3-[(2s)-1-methyl-2-pyrrolidinyl]-1-pyridin-1-iumyl]-2-tetrahydropyrancarboxylic acid
  • (2s,3s,4s,5r,6s)-3,4,5-trihydroxy-6-[3-[(2s)-1-methylpyrrolidin-2-yl]pyridin-1-ium-1-yl]oxane-2-carboxylic acid
  • (2s,3s,4s,5r,6s)-3,4,5-trihydroxy-6-[3-[(2s)-1-methylpyrrolidin-2-yl]pyridin-1-ium-1-yl]tetrahydropyran-2-carboxylic acid
InChIKey SAWAIULJDYFLPD-SOAFEQHCSA-O
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N