(3β,5Alpha)-Ergosta-8,24(28)-Dien-3-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C28H46O
IUPAC Name (3s,5s,10s,13r,14r,17r)-17-[(1r)-1,5-dimethyl-4-methylene-hexyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
Molecular Mass 398.664 g·mol−1
Heat of Formation -450.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.21 ± 1.08 D
Volume 562.48 Å 3
Surface Area 434.35 Å 2
HOMO Energy -8.76 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.27 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (3s,5s,10s,13r,14r,17r)-10,13-dimethyl-17-[(2r)-6-methyl-5-methylidene-heptan-2-yl]-2,3,4,5,6,7,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
 • (3s,5s,10s,13r,14r,17r)-10,13-dimethyl-17-[(2r)-6-methyl-5-methylideneheptan-2-yl]-2,3,4,5,6,7,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
 • (3s,5s,10s,13r,14r,17r)-17-[(1r)-1,5-dimethyl-4-methylene-hexyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
 • (3s,5s,10s,13r,14r,17r)-17-[(1r)-1,5-dimethyl-4-methylenehexyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
 • (3s,5s,10s,13r,14r,17r)-17-[(1r)-4-isopropyl-1-methyl-pent-4-enyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
 • 24-methylene-5alpha-cholest-8-en-3beta-ol
 • 24-methylene-cholest-8-en-3beta-ol
 • 24-methylidene-5alpha-cholest-8-en-3beta-ol
 • fecosterol
 • lmst01030095
CAS Number(s)
 • 516-86-9
InChIKey SLQKYSPHBZMASJ-QKPORZECSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O