3-(β-D-Ribofuranosyl)-3H-Imidazo[4,5-G]Quinazolin-8-Amine

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C14H15N5O4
IUPAC Name (2s,3s,4s,5s)-2-(8-aminoimidazo[4,5-g]quinazolin-3-ium-3-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
Molecular Mass 317.300 g·mol−1
Heat of Formation -375.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.99 ± 1.08 D
Volume 340.13 Å 3
Surface Area 298.52 Å 2
HOMO Energy -8.55 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.05 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey SPJSEZDBZALDCW-OPDFLTKYSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N