(8Xi,9Xi,10Xi,13Xi,16Xi,22Xi)-Spirostan-3-Yl 4-O-β-D-Ribopyranosyl-β-D-Allopyranoside

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C38H62O12
IUPAC Name (8xi,9xi,10xi,13xi,16xi,22xi)-spirostan-3-yl 4-o-β-d-ribopyranosyl-β-d-allopyranoside
Molecular Mass 710.892 g·mol−1
Heat of Formation -2473.7 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.84 ± 1.08 D
Volume 855.77 Å 3
Surface Area 640.17 Å 2
HOMO Energy -9.62 ± 0.55 eV
LUMO Energy 3.76 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey SQWCZHHKSPFEOI-ACOGRQQJSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O