1-({6-[(3β,8Xi,9Xi,14Xi)-Cholest-5-En-3-Yloxy]Hexanoyl}Oxy)-2,5-Pyrrolidinedione

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C37H59NO5
IUPAC Name (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 6-[[(9z)-2-methyl-5-methylene-1-(4-methylenedeca-2,5,7,9-tetraynyl)-6,7-didehydro-4a,8-dihydrobenzo[10]annulen-8-yl]oxy]hexa-2,4-diynoate
Molecular Mass 597.868 g·mol−1
Heat of Formation 4758.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.96 ± 1.08 D
Volume 597.13 Å 3
Surface Area 536.52 Å 2
Point Group Symmetry C1
InChIKey SRUSSDSOIDVONS-SKKLJNKGSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements C O N