1β-Hydroxycholic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C24H40O6
IUPAC Name (4r)-4-[(1r,3s,5s,7r,8s,9s,10s,12s,13r,14s,17r)-1,3,7,12-tetrahydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoic acid
Molecular Mass 424.571 g·mol−1
Heat of Formation -1435.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.44 ± 1.08 D
Volume 526.78 Å 3
Surface Area 397.26 Å 2
HOMO Energy -10.12 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.89 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (4r)-4-[(1r,3s,5s,7r,8s,9s,10s,12s,13r,14s,17r)-1,3,7,12-tetrahydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoic acid
  • (4r)-4-[(1r,3s,5s,7r,8s,9s,10s,12s,13r,14s,17r)-1,3,7,12-tetrahydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]valeric acid
  • 1beta,3alpha,7alpha,12alpha-tetrahydroxy-5beta-cholan-24-oic acid
  • lmst04010114
InChIKey UYVVLXVBEQAATF-WAIVXGPNSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O