6α-Fluoroprogesterone

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C21H29FO2
IUPAC Name (6s,8s,9s,10r,13s,14s,17s)-17-acetyl-6-fluoro-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molecular Mass 332.452 g·mol−1
Heat of Formation -662.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.36 ± 1.08 D
Volume 414.22 Å 3
Surface Area 326.71 Å 2
HOMO Energy -9.94 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.77 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (6s,8s,9s,10r,13s,14s,17s)-17-acetyl-6-fluoro-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
  • (6s,8s,9s,10r,13s,14s,17s)-17-ethanoyl-6-fluoro-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
  • 6-alpha-fluoropregn-4-ene-3,20-dione
  • 6-alpha-fluoroprogesterone
  • 6alpha-fluoropregn-4-ene-3,20-dione
  • pregn-4-ene-3,20-dione, 6-alpha-fluoro-
CAS Number(s)
  • 2300-03-0
InChIKey UZROOFLUFHWOJQ-ADDDSGAWSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O F