(9β)-Pimara-7,15-Diene

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H32
IUPAC Name (2r,4ar,4bs,8as)-2,4b,8,8-tetramethyl-2-vinyl-3,4,4a,5,6,7,8a,9-octahydro-1h-phenanthrene
Molecular Mass 272.468 g·mol−1
Heat of Formation -119.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 0.27 ± 1.08 D
Volume 382.8 Å 3
Surface Area 302.62 Å 2
HOMO Energy -8.98 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.21 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2r,4ar,4bs,8as)-2,4b,8,8-tetramethyl-2-vinyl-3,4,4a,5,6,7,8a,9-octahydro-1h-phenanthrene
  • (2r,4ar,4bs,8as)-2-ethenyl-2,4b,8,8-tetramethyl-3,4,4a,5,6,7,8a,9-octahydro-1h-phenanthrene
InChIKey VCOVNILQQQZROK-PIKOESSRSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C