(3α,5Beta,7α,12α)-7,12-Dihydroxy-3-Iodocholan-24-Oic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C24H39IO4
IUPAC Name (4r)-4-[(3r,5r,7r,8r,9s,10s,12s,13r,14s,17r)-7,12-dihydroxy-3-iodo-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoic acid
Molecular Mass 518.469 g·mol−1
Heat of Formation -1009.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.99 ± 1.08 D
Volume 544.62 Å 3
Surface Area 415.24 Å 2
HOMO Energy -8.99 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.44 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (4r)-4-[(3r,5r,7r,8r,9s,10s,12s,13r,14s,17r)-7,12-dihydroxy-3-iodo-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoic acid
  • (4r)-4-[(3r,5r,7r,8r,9s,10s,12s,13r,14s,17r)-7,12-dihydroxy-3-iodo-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]valeric acid
  • 3-iodocholic acid
  • cholan-24-oic acid, 7,12-dihydroxy-3-iodo-, (3alpha,5beta,7alpha,12alpha)-
CAS Number(s)
  • 85121-73-9
InChIKey VGOVATCGEOKORT-OELDTZBJSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements I H C O