(1β)-5-Bromo-6,6',7,12-Tetramethoxy-1,1',2,2'-Tetramethylberbaman

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C40H45BrN2O6
IUPAC Name (1beta)-5-bromo-6,6',7,12-tetramethoxy-1,1',2,2'-tetramethylberbaman
Molecular Mass 729.699 g·mol−1
Heat of Formation -585.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.76 ± 1.08 D
Volume 816.8 Å 3
Surface Area 552.91 Å 2
HOMO Energy -8.22 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.14 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey VGZKGYKDQBWBNQ-ZAQUEYBZSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O Br N