6,8-β-Dimethylergoline

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C16H20N2
IUPAC Name (6ar,7s,9r,10ar)-7,9-dimethyl-6,6a,8,9,10,10a-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-4-ium
Molecular Mass 240.343 g·mol−1
Heat of Formation 120.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 0.99 ± 1.08 D
Volume 304.18 Å 3
Surface Area 265.31 Å 2
HOMO Energy -8.23 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.12 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • d-6,8-dimethylergoline-i
  • ergoline, 6,8-dimethyl-, (8.beta.)-
  • ergoline, 6,8.beta.-dimethyl-
  • festuclavin
  • festuclavine
CAS Number(s)
  • 569-26-6
InChIKey VLMZMRDOMOGGFA-WDBKCZKBSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C N