9-(β-D-Arabinofuranosyl)-N-Methyl-9H-Purin-6-Amine

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C11H15N5O4
IUPAC Name (2r,3s,4s,5r)-2-(hydroxymethyl)-5-[6-(methylamino)purin-9-ium-9-yl]tetrahydrofuran-3,4-diol
Molecular Mass 281.268 g·mol−1
Heat of Formation -452.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.77 ± 1.08 D
Volume 304.38 Å 3
Surface Area 271.54 Å 2
HOMO Energy -8.62 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.24 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2r,3s,4s,5r)-2-(6-methylaminopurin-9-yl)-5-methylol-tetrahydrofuran-3,4-diol
  • (2r,3s,4s,5r)-2-(hydroxymethyl)-5-(6-methylamino-9-purinyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
  • (2r,3s,4s,5r)-2-(hydroxymethyl)-5-(6-methylaminopurin-9-yl)oxolane-3,4-diol
  • (2r,3s,4s,5r)-2-(hydroxymethyl)-5-(6-methylaminopurin-9-yl)tetrahydrofuran-3,4-diol
  • 6-methylaminopurine arabinoside
  • 9h-purin-6-amine, 9-beta-d-arabinofuranosyl-n-methyl-
  • ara-map
InChIKey VQAYFKKCNSOZKM-ICQCTTRCSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N