9-(β-D-Ribofuranosyl)-6,9-Dihydro-3H-Purin-6-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C10H14N4O5
IUPAC Name (2s,3s,4s,5r)-2-[(6s)-6-hydroxy-3,6-dihydropurin-9-ium-4-ylium-9-yl]-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
Molecular Mass 270.242 g·mol−1
Heat of Formation -652.6 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 7.24 ± 1.08 D
Volume 292.72 Å 3
Surface Area 261.13 Å 2
HOMO Energy -8.85 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.94 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey WGRXVKRHIMUTPD-DDISHEGVSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N