3-β-D-Ribofuranosylbenzamide

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C12H15NO5
IUPAC Name 3-[(2s,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]benzamide
Molecular Mass 253.251 g·mol−1
Heat of Formation -834.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.29 ± 1.08 D
Volume 289.82 Å 3
Surface Area 260.41 Å 2
HOMO Energy -10.05 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.46 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 3-(1-deoxyribofuranosyl)benzamide
  • 3-[(2s,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-tetrahydrofuranyl]benzamide
  • 3-[(2s,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]benzamide
  • 3-[(2s,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]benzamide
  • 3-[(2s,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-methylol-tetrahydrofuran-2-yl]benzamide
CAS Number(s)
  • 138385-29-2
InChIKey WIYQAQIDVXSPMY-DBIOUOCHSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N