.α.-D-Galactopyranose

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C6H12O6
IUPAC Name (2s,3r,4s,5r,6r)-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2,3,4,5-tetrol
Molecular Mass 180.156 g·mol−1
Heat of Formation -1156.7 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.39 ± 1.08 D
Volume 193.21 Å 3
Surface Area 181.66 Å 2
HOMO Energy -10.30 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.15 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2s,3r,4s,5r,6r)-6-(hydroxymethyl)oxane-2,3,4,5-tetrol
  • (2s,3r,4s,5r,6r)-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2,3,4,5-tetrol
  • (2s,3r,4s,5r,6r)-6-methyloltetrahydropyran-2,3,4,5-tetrol
  • a-d-galactopyranose
  • alpha d-galactose
  • d04291
  • galactose (nf)
  • gla
CAS Number(s)
  • 26566-61-0
  • 3646-73-9
InChIKey WQZGKKKJIJFFOK-PHYPRBDBSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O