α-L-Galactopyranose

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C6H12O6
IUPAC Name (2r,3s,4r,5s,6s)-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2,3,4,5-tetrol
Molecular Mass 180.156 g·mol−1
Heat of Formation -1156.7 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.38 ± 1.08 D
Volume 192.86 Å 3
Surface Area 181.44 Å 2
HOMO Energy -10.30 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.15 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2r,3s,4r,5s,6s)-6-(hydroxymethyl)oxane-2,3,4,5-tetrol
  • (2r,3s,4r,5s,6s)-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2,3,4,5-tetrol
  • (2r,3s,4r,5s,6s)-6-methyloltetrahydropyran-2,3,4,5-tetrol
  • alpha-l-galactose
  • gxl
  • l-galactose
CAS Number(s)
  • 15572-79-9
InChIKey WQZGKKKJIJFFOK-SXUWKVJYSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O