(βr)-β-Hydroxy-3-Methoxy-L-Tyrosine

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C10H13NO5
IUPAC Name (2s,3r)-2-amino-3-hydroxy-3-(4-hydroxy-3-methoxy-phenyl)propanoic acid
Molecular Mass 227.214 g·mol−1
Heat of Formation -824.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.66 ± 1.08 D
Volume 258.27 Å 3
Surface Area 231.37 Å 2
HOMO Energy -8.88 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.10 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2s,3r)-2-amino-3-hydroxy-3-(4-hydroxy-3-methoxy-phenyl)propanoic acid
  • (2s,3r)-2-amino-3-hydroxy-3-(4-hydroxy-3-methoxy-phenyl)propionic acid
  • (2s,3r)-2-amino-3-hydroxy-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propanoic acid
  • dl-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)serine
  • ro 4-2137
  • threo-beta-hydroxy-3-methoxy-dl-tyrosine
CAS Number(s)
  • 29025-01-2
InChIKey WSTUOPKRORLDCX-DTWKUNHWSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N