(βs)-Nalpha-{4-[4-(4-Aminophenyl)-1,3-Butadiyn-1-Yl]Benzoyl}-N,β-Dihydroxy-L-Tyrosinamide

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C26H21N3O5
IUPAC Name 4-[4-(4-aminophenyl)buta-1,3-diynyl]-n-[(1s,2s)-2-hydroxy-1-(hydroxycarbamoyl)-2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]benzamide
Molecular Mass 455.462 g·mol−1
Heat of Formation -47.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 5.89 ± 1.08 D
Volume 531.62 Å 3
Surface Area 472.93 Å 2
HOMO Energy -8.39 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.00 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey WYPQPFTULGRIPE-ZEQRLZLVSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N