(5α,14Beta,17Beta)-17-Hydroxy-17-Methylandrostan-3-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H32O2
IUPAC Name (5s,8r,9s,10s,13s,14r,17s)-17-hydroxy-10,13,17-trimethyl-2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molecular Mass 304.467 g·mol−1
Heat of Formation -617.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.65 ± 1.08 D
Volume 399.31 Å 3
Surface Area 312.61 Å 2
HOMO Energy -9.81 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.02 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (5s,8r,9s,10s,13s,14r,17s)-17-hydroxy-10,13,17-trimethyl-2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
InChIKey WYZDXEKUWRCKOB-QUEHFYTJSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O