(5α,6α)-17-Allyl-3-Methoxy-7,8-Didehydro-4,5-Epoxymorphinan-6-Ol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H23NO3
IUPAC Name (3r,4r,4ar,7s,7ar,12bs)-3-allyl-9-methoxy-2,4,4a,7,7a,13-hexahydro-1h-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-7-ol
Molecular Mass 325.402 g·mol−1
Heat of Formation -234.0 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.02 ± 1.08 D
Volume 388.15 Å 3
Surface Area 321.06 Å 2
HOMO Energy -8.42 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.15 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey XAOWELGMJQTJQR-WYIOCLOVSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N