(2β,3β,5Xi,9Xi,18Xi,21β)-3-(β-D-Glucopyranosyloxy)-2,21,23-Trihydroxyolean-12-En-28-Oic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C36H58O11
IUPAC Name (3s,4ar,6as,6as,6br,8ar,9r,10r,11s,12ar,14bs)-3,11-dihydroxy-9-(hydroxymethyl)-2,2,6a,6b,9,12a-hexamethyl-10-[(2r,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxy-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydropicene-4a-carboxylic acid
Molecular Mass 666.839 g·mol−1
Heat of Formation -2229.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 9.14 ± 1.08 D
Volume 794.49 Å 3
Surface Area 565.17 Å 2
HOMO Energy -9.48 ± 0.55 eV
LUMO Energy 3.93 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey XARTTWLFBGJXMU-OLJQMEQJSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O