(3α,6α,8Xi,9Xi,10Xi,14Xi)-3,6,17-Trihydroxypregnan-20-One

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C21H34O4
IUPAC Name 1-[(3r,5r,6s,8r,9s,10r,13s,14s,17r)-3,6,17-trihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]ethanone
Molecular Mass 350.492 g·mol−1
Heat of Formation -982.0 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.49 ± 1.08 D
Volume 439.89 Å 3
Surface Area 337.91 Å 2
HOMO Energy -9.81 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.67 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (
 • )
 • ,
 • -
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • [
 • ]
 • a
 • c
 • d
 • e
 • h
 • i
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • r
 • s
 • t
 • x
 • y
InChIKey XBKMYUZPSUAVAK-KHPLUVTOSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O