α-L-Glucopyranosyl-(1->4)-α-L-Glycero-Hexopyranosyl-(1->3)-(3Xi)-D-Xylo-Hexitol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C18H34O16
IUPAC Name 2-[4,5-dioxo-2-(oxomethylene)tetrahydropyran-3-yl]oxy-6-(oxomethylene)tetrahydropyran-3,4,5-trione; formaldehyde
Molecular Mass 506.453 g·mol−1
Heat of Formation -1287.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 6.47 ± 1.08 D
Volume 443.58 Å 3
Surface Area 359.66 Å 2
HOMO Energy -9.07 ± 0.55 eV
LUMO Energy -2.83 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey XJCCHWKNFMUJFE-NDADCPBYSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements C O