1-(β-D-Glycero-Pentofuranosyl)-5-{[(2-Sulfoethyl)Amino]Methyl}-2-Thioxo-2,3-Dihydro-4(1H)-Pyrimidinone

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C12H19N3O8S2
IUPAC Name 2-[[1-[(2r,3r,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]-4-oxo-2-thioxo-pyrimidin-5-yl]methylamino]ethanesulfonic acid
Molecular Mass 397.425 g·mol−1
Heat of Formation -1314.4 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 6.97 ± 1.08 D
Volume 414.59 Å 3
Surface Area 358.48 Å 2
HOMO Energy -9.00 ± 0.55 eV
LUMO Energy -1.42 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey XMIFBEZRFMTGRL-TURQNECASA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H S C O N