5α-Ergostane-3Beta,5,6Beta,7Beta-Tetrol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C28H50O4
IUPAC Name (3s,5r,6r,7r,8s,9s,10r,13r,14s,17r)-10,13-dimethyl-17-[(1r,4s,5r)-1,4,5-trimethylhexyl]-1,2,3,4,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,5,6,7-tetrol
Molecular Mass 450.694 g·mol−1
Heat of Formation -618.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.33 ± 1.08 D
Volume 591.71 Å 3
Surface Area 440.72 Å 2
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (3s,5r,6r,7r,8s,9s,10r,13r,14s,17r)-10,13-dimethyl-17-[(1r,4s)-1,4,5-trimethylhexyl]-1,2,3,4,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,5,6,7-tetrol
  • (3s,5r,6r,7r,8s,9s,10r,13r,14s,17r)-17-[(2r,5s)-5,6-dimethylheptan-2-yl]-10,13-dimethyl-1,2,3,4,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,5,6,7-tetrol
  • 5-eg-to
  • ergostane-3,5,6,7-tetrol, (3beta,5alpha,6beta,7beta)-
CAS Number(s)
  • 80525-48-0
InChIKey XMPORRMUVWJINB-AQESZVELSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O