(1α,3α,6α,14α,16Beta)-8-Acetoxy-3,13,15-Trihydroxy-1,6,16-Trimethoxy-4-(Methoxymethyl)-20-Methylaconitan-14-Yl Benzoate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C33H45NO11
IUPAC Name (1alpha,3alpha,6alpha,14alpha,16beta)-8-acetoxy-3,13,15-trihydroxy-1,6,16-trimethoxy-4-(methoxymethyl)-20-methylaconitan-14-yl benzoate
Molecular Mass 631.710 g·mol−1
Heat of Formation -1869.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 6.32 ± 1.08 D
Volume 714.3 Å 3
Surface Area 491.57 Å 2
HOMO Energy -8.18 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.33 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • -
 • 1
 • 2
 • 5
 • 8
 • c
 • k
 • n
 • o
 • s
 • t
InChIKey XUHJBXVYNBQQBD-GQPWXMLZSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N