4-(β-D-Lyxofuranosyl)-3-Oxo-3,4-Dihydro-2-Pyrazinecarboxamide

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C10H13N3O6
IUPAC Name 4-[3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]-3-oxo-pyrazine-2-carboxamide
Molecular Mass 271.227 g·mol−1
Heat of Formation 510.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 4.18 ± 1.08 D
Volume 255.89 Å 3
Surface Area 245.86 Å 2
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • 4-[(2r,3s,4r,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-tetrahydrofuranyl]-3-oxo-2-pyrazinecarboxamide
  • 4-[(2r,3s,4r,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-3-oxo-pyrazine-2-carboxamide
  • 4-[(2r,3s,4r,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]-3-oxo-pyrazine-2-carboxamide
  • 4-[(2r,3s,4r,5r)-3,4-dihydroxy-5-methylol-tetrahydrofuran-2-yl]-3-keto-pyrazinamide
InChIKey XVXWUBIIHFDOJO-XJCFNFQFSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements C O N