(2β,3β,5β,22R)-2,3,14,22-Tetrahydroxy-6-Oxocholest-7-En-25-Yl D-Glucopyranoside

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C33H54O11
IUPAC Name (2s,3r,5r,9r,10r,13r,14s,17r)-2,3,14-trihydroxy-17-[(1s,2r)-2-hydroxy-1,5-dimethyl-5-[(2s,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxy-hexyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,5,9,11,12,15,16,17-decahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-6-one
Molecular Mass 626.775 g·mol−1
Heat of Formation -2247.1 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.75 ± 1.08 D
Volume 757.3 Å 3
Surface Area 575.67 Å 2
HOMO Energy -9.96 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.70 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey YJBCWBWOULRKGL-QMDKUVAFSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O