(4α)-O~3~-[(2R)-2,6-Dihydroxy-2-(2-Methoxy-2-Oxoethyl)-6-Methylheptanoyl]-8-Oxocephalotaxine

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C29H37NO10
IUPAC Name (4alpha)-o 3 -[(2r)-2,6-dihydroxy-2-(2-methoxy-2-oxoethyl)-6-methylheptanoyl]-8-oxocephalotaxine
Molecular Mass 559.605 g·mol−1
Heat of Formation -1701.3 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.18 ± 1.08 D
Volume 647.24 Å 3
Surface Area 454.04 Å 2
HOMO Energy -8.63 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.96 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey YOJBNRXCKCTVGL-RZCBTRPQSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N