(1α,6α,14α,16Beta)-20-Ethyl-13-Hydroxy-1,6,16-Trimethoxy-14-(4-Methoxybenzoyl)-4-(Methoxymethyl)Aconitan-8-Yl Acetate

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C35H49NO9
IUPAC Name (1alpha,6alpha,14alpha,16beta)-20-ethyl-13-hydroxy-1,6,16-trimethoxy-14-(4-methoxybenzoyl)-4-(methoxymethyl)aconitan-8-yl acetate
Molecular Mass 627.765 g·mol−1
Heat of Formation -1495.2 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.57 ± 1.08 D
Volume 736.78 Å 3
Surface Area 511.33 Å 2
HOMO Energy -8.08 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.70 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey YRECILNLFWZVRM-NCJNZZLWSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N