(7β,25R)-7-Hydroxy-3,11,15,23-Tetraoxolanost-8-En-26-Oic Acid

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C30H42O7
IUPAC Name (2r,6r)-2-methyl-4-oxo-6-[(5r,7s,10s,13r,14r,17r)-4,4,10,13,14-pentamethyl-7-oxido-3,11,15-trioxo-1,2,5,6,7,12,16,17-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]heptanoate
Molecular Mass 514.650 g·mol−1
Heat of Formation -1434.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 6.40 ± 1.08 D
Volume 627.62 Å 3
Surface Area 465.96 Å 2
HOMO Energy -9.69 ± 0.55 eV
LUMO Energy 2.58 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2r,6r)-6-[(5r,7s,10s,13r,14r,17r)-7-hydroxy-3,11,15-triketo-4,4,10,13,14-pentamethyl-1,2,5,6,7,12,16,17-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-4-keto-2-methyl-enanthic acid
  • (2r,6r)-6-[(5r,7s,10s,13r,14r,17r)-7-hydroxy-4,4,10,13,14-pentamethyl-3,11,15-trioxo-1,2,5,6,7,12,16,17-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-methyl-4-oxo-heptanoic acid
  • (2r,6r)-6-[(5r,7s,10s,13r,14r,17r)-7-hydroxy-4,4,10,13,14-pentamethyl-3,11,15-trioxo-1,2,5,6,7,12,16,17-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-methyl-4-oxoheptanoic acid
  • ganoderic acid c1
  • lanost-8-en-26-oic acid, 7-hydroxy-3,11,15,23-tetraoxo-, (7.beta.,25r)-
  • lanost-8-en-26-oic acid, 7-hydroxy-3,11,15,23-tetraoxo-, (7beta,25r)-
CAS Number(s)
  • 95311-97-0
InChIKey YTVGSCZIHGRVAV-NJNFCIENSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O