β-D-Glucopyranosyl β-D-Galactopyranosyl-(1->3)-[Alpha-D-Xylopyranosyl-(1->2)]-1-C-Propyl-β-D-Glucopyranoside

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C26H46O20
IUPAC Name (2s,3r,4s,5s,6r)-2-[(2s,3r,4s,5r,6r)-5-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-propyl-4-[(2s,3r,4s,5r,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-3-[(2r,3r,4s,5r)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
Molecular Mass 678.631 g·mol−1
Heat of Formation -3735.9 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 1.81 ± 1.08 D
Volume 754.51 Å 3
Surface Area 510.5 Å 2
HOMO Energy -9.94 ± 0.55 eV
LUMO Energy 1.07 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2s,3r,4s,5s,6r)-2-[(2s,3r,4s,5r,6r)-5-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-propyl-4-[(2s,3r,4s,5r,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-3-[(2r,3r,4s,5r)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy-oxan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
  • (2s,3r,4s,5s,6r)-2-[(2s,3r,4s,5r,6r)-5-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-propyl-4-[(2s,3r,4s,5r,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxy-3-[(2r,3r,4s,5r)-3,4,5-trihydroxytetrahydropyran-2-yl]oxy-tetrahydropyran-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol
  • (2s,3r,4s,5s,6r)-2-[(2s,3r,4s,5r,6r)-5-hydroxy-6-methylol-2-propyl-4-[(2s,3r,4s,5r,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-methylol-tetrahydropyran-2-yl]oxy-3-[(2r,3r,4s,5r)-3,4,5-trihydroxytetrahydropyran-2-yl]oxy-tetrahydropyran-2-yl]oxy-6-methylol-tetrahydropyran-3,4,5-triol
  • (2s,3r,4s,5s,6r)-2-[[(2s,3r,4s,5r,6r)-5-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-propyl-4-[[(2s,3r,4s,5r,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-tetrahydropyranyl]oxy]-3-[[(2r,3r,4s,5r)-3,4,5-trihydroxy-2-tetrahydropyranyl]oxy]-2-tetrahydropyranyl]oxy]-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol
  • beta-d-glucopyranoside, propyl o-beta-d-galactopyranosyl-(1-2)-o-alpha-d-xylopyranosyl-(1-6)-o-beta-d-glucopyranosyl-(1-4)-
  • pgxgg
  • propyl o-beta-d-galactopyranosyl-(1-2)-o-alpha-d-xylopyranosyl-(1-6)-o-beta-d-glucopyranosyl-(1-4)-beta-d-glucopyranoside
  • propyl o-galactopyranoysl-(1-2)-o-xylopyranosyl-(1-6)-o-glucopyransoyl-(1-4)-glucopyranoside
CAS Number(s)
  • 137494-11-2
InChIKey ZIVFVFQACYACSZ-XFCRROBZSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O