(βr)-Nalpha-Acetyl-β-Hydroxy-L-Tryptophanamide

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C13H15N3O3
IUPAC Name (2s,3r)-2-acetamido-3-hydroxy-3-indol-1-ium-3-yl-propanamide
Molecular Mass 261.276 g·mol−1
Heat of Formation -413.7 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.38 ± 1.08 D
Volume 311.36 Å 3
Surface Area 274.29 Å 2
HOMO Energy -8.74 ± 0.55 eV
LUMO Energy -0.29 ± eV
Point Group Symmetry C1
Synonyms
  • (2s,3r)-2-acetamido-3-hydroxy-3-(1h-indol-3-yl)propanamide
  • (2s,3r)-2-acetamido-3-hydroxy-3-(1h-indol-3-yl)propionamide
  • 1h-indole-3-propanamide, alpha-(acetylamino)-beta-hydroxy-, (r-(r*,s*))-
  • beta-hydroxy-n-acetyltryptophanamide
  • hatpa
CAS Number(s)
  • 77357-14-3
InChIKey ZLNICZSVZROPDG-NWDGAFQWSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O N