(1α,5Xi)-Abieta-8,11,13-Triene-1,18-Diol

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C20H30O2
IUPAC Name (1r,4s,4as,10ar)-1-(hydroxymethyl)-7-isopropyl-1,4a-dimethyl-2,3,4,9,10,10a-hexahydrophenanthren-4-ol
Molecular Mass 302.451 g·mol−1
Heat of Formation -497.8 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 2.06 ± 1.08 D
Volume 394.9 Å 3
Surface Area 314.37 Å 2
HOMO Energy -8.86 ± 0.55 eV
LUMO Energy 0.30 ± eV
Point Group Symmetry C1
InChIKey ZQOSPWBIGSWAEY-FUMNGEBKSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O