β-D-Galactopyranosyl-(1->2)-β-D-Glucopyranosyl Alpha-D-Glucopyranoside

Molecule SVG Image

Properties Simple | Detailed

Formula C18H32O16
IUPAC Name (2s,3r,4s,5r,6r)-2-[(2s,3r,4s,5s,6r)-4,5-dioxido-6-(oxidomethyl)-2-[(2r,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trioxido-6-(oxidomethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxy-tetrahydropyran-3-yl]oxy-6-(oxidomethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triolate
Molecular Mass 504.437 g·mol−1
Heat of Formation -754.5 ± 16.7 kJ·mol−1
Dipole Moment 3.99 ± 1.08 D
Volume 504.11 Å 3
Surface Area 374.98 Å 2
Point Group Symmetry C1
Synonyms
 • (2s,3r,4s,5r,6r)-2-[(2s,3r,4s,5s,6r)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-[(2r,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-oxan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
 • (2s,3r,4s,5r,6r)-2-[(2s,3r,4s,5s,6r)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-[(2r,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
 • (2s,3r,4s,5r,6r)-2-[(2s,3r,4s,5s,6r)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-[(2r,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-yl]oxy-tetrahydropyran-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol
 • (2s,3r,4s,5r,6r)-2-[(2s,3r,4s,5s,6r)-4,5-dihydroxy-6-methylol-2-[(2r,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-methylol-tetrahydropyran-2-yl]oxy-tetrahydropyran-3-yl]oxy-6-methylol-tetrahydropyran-3,4,5-triol
 • (2s,3r,4s,5r,6r)-2-[[(2s,3r,4s,5s,6r)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-[[(2r,3r,4s,5s,6r)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-tetrahydropyranyl]oxy]-3-tetrahydropyranyl]oxy]-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-3,4,5-triol
 • alpha-d-glucopyranoside, beta-d-galacopyranosyl-(1-4)-beta-d-glucopyranosyl
 • alpha-d-glucosyl-o-beta-d-galactosyl-(1-4)-beta-d-glucoside
 • glu-gla-glu
 • glucosyl lactoside
 • glucosyl-o-galactosyl-(1-4)glucoside
 • o-beta d-galactopyranosyl-(1-4)-o-beta-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranoside
CAS Number(s)
 • 141781-71-7
InChIKey ZZQBFMYCMRVZFG-JYPKAZJXSA-N
QR Code Generate QR Code
DOI
Downloads Get JSON data Get MOL2 data Get SVG Image
Elements H C O